سوابق

PHP
Node js
React.js
Vue.js

محمد رضا فراهانی

مدیر تولید شرکت هنرپویا

محمدرضا فراهانی

در حال حاضر مدیر فنی شرکت هنرپویا هستم و در پروژه های فیلشاه و … حضور داشته ام